Ekologija

Čuvajmo naš okoliš!

Zbrinjavanje otpadnih ulja

Poduzeće Tehno-partner d.o.o. za Vas organizira besplatno zbrinjavanje svojih otpadnih ulja u suradnji sa tvrtkama ovlaštenim za prikup otpadnih ulja,  što je važan korak  za zaštitu okoliša u Hrvatskoj, budući da se ovim projektom smanjuje broj nepravilno odloženih otpadnih ulja koja su opasan izvor zagađenja, prije svega površinskih i podzemnih voda.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Otpadna ulja

Otpadno ulje je svako ulje (biljno, životinjsko mineralno, sintetičko, industrijsko izolacijsko  i/ili termičko ulje) koje više nije za uporabu kojoj je prvobitno bilo namijenjeno.

Razlikujemo otpadna jestiva i otpadna maziva ulja.

Sakupljanje

Otpadna ulja kao jedna od vrsta posebnih kategorija otpada moraju se odvojeno sakupljati i skladištiti u odgovarajuće spremnike odvojeno od ostalih vrsta otpada.

Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja različitih kategorija, miješanje sa drugim otpadom kao i miješanje s opasnim otpadom koji sadrži PCB/PCT.

Sakupljanje otpadnih ulja je sakupljanje, privremeno skladištenje, predobrada/kondicioniranje, razvrstavanje i prijevoz otpadnih ulja od posjednika prema ovlaštenim osobama za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja i prema odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima s Fondom sklopljen u govor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja.

Dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade te ih predati ovlaštenoj tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja. U slučaju da za sakupljena otpadnih ulja na području Republike Hrvatske ne postoji ovlaštena tvrtka za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja ovlašteni sakupljač dužan je, uz prethodnu suglasnost Fonda, organizirati oporabu i/ili zbrinjavanje predmetnog otpada izvan Republike Hrvatske i ima pravo na pokriće troškova.

Posjednik otpadnih ulja obavlja predaju otpadnih ulja ovlaštenom sakupljaču uz popunjen prateći list i izvješće o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada pribavljeno od ovlaštenog laboratorija za količine veće od 1 tone na godišnjoj razini, odnosno uz priloženu deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (ako je količina otpada manja od 1 tone).

Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja, ovlašteni sakupljač dužan je ovjeriti prateće listove.

Otpadna maziva ulja su opasni otpad jer jedna litra ulja zagadi milijun litara vode, odnosno trajno onečisti tlo jer najvećim dijelom nisu biološki razgradiva. Vrijedna su sirovina jer se mogu regenerirati i služiti kao sirovina za proizvodnju svježih mazivih ulja, odnosno postupkom materijalne oporabe iz njih dobiti estere za proizvodnju sapuna, sredstava za pranje i slično. Otpadna maziva ulja vrijedan su energent u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW, jer se takvom oporabom sprječava onečišćenje okoliša.

Gospodarenje otpadnim uljima obuhvaća postupke sakupljanja, predobrade/kondicioniranja i njihovu regeneraciju ili materijalnu oporabu odnosno korištenje u energetske svrhe.

Prilikom gospodarenja otpadnim uljima zabranjeno je:

  • ispuštanje otpadnih ulja u površinske vode, podzemne vode, priobalne vode i drenažne sustave,
  • odlaganje i/ili ispuštanje otpadnih ulja koje šteti tlu te svako nekontrolirano ispuštanje ostataka od obrade otpadnih ulja,
  • oporaba i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja koji uzrokuju onečišćenje zraka iznad razine propisane važećim propisima i utječu na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet,
  • sakupljanje otpadnih ulja u spremnike koji nisu propisano opremljeni za prihvat otpadnih ulja.